East is East

Cast

Jane Horrocks / Ella Khan
Ayub Khan Din / George Khan
Amit Shah / Abdul Khan
Ashley Kumar / Tariq Khan
Darren Kuppan / Maneer Khan
Nathan Clarke / Saleem Khan
Taj Atwal / Meenah Khan
Michael Karim / Sajit Khan
Sally Bankes / Auntie Annie
Rani Moorthy / Mrs Shah
Hassani Shapi / Mr Shah/Doctor
Pamela Bennett / Ensemble
Deepal Parmar / Ensemble
Ash Rizi / Ensemble
Karl Seth / Ensemble

Creative Team

DIRECTOR / Sam Yates
DESIGNER / Tom Scutt
LIGHTING / Richard Howell
SOUND & MUSIC / Alex Baranowski